Informace o zpracování osobních údajů

Firma/podnikatel Michal Melich, se sídlem Nezamyslova 172, 798 26 Nezamyslice, IČ: 04686586, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Prostějova, zpracovává na tomto webu osobní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být smluvní partneři firmy a zpracovatelé, které firma potřebuje k zajištění chodu webu (například dodavatelé informačních technologií).

Pokud je to nutné, osobní údaje uživatele může firma poskytnout dalším subjektům, pokud jí to ukládají právní předpisy.

Firma neprovádí tzv. profilování ani automatizované rozhodování na základě zpracovávaných osobních údajů.

Firma na tomto webu zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

IP adresa

Logování IP adres probíhá na straně webového serveru. Logy IP adres neumožňují jednoznačnou osobní identifikaci uživatele.

Soubory s logy IP adres procházejí rotací a nejstarší log je pravidelně mazán v intervalu 6 měsíců.

Práva uživatele související se zpracováním a ochranou osobních údajů:

  • Právo na přístup – uživatel má právo požadovat  po správci informací, jaké osobní údaje správce zpracovává.
  • Právo aktualizovat své osobní údaje – Uživatel má právo vyžádat si po správci přístup k osobním údajům a tyto nnechat aktualizovat nebo opravit.
  • Právo na výmaz – Uživatel má právo požadovat po správci výmaz osobních údajů. Správce výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy firmy.
  • Právo na přenos osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má uživatel právo obrátit se na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.